Sūrah adh-Dhāriyāt, aṭ-Ṭūr, an-Najm | Shaykh Sa’īd bin D’ās

هذه اخر تلاوة للشيخ المجاهد سعيد بن دعاس قبل قتله باسبوع  سور : الذاريات؛ الطور؛ النجم

This is the last recitation by the Shaykh, the Mujāhid, Sa’īd bin D’ās رحمه الله a week before he was killed (by the Rāfidhah لعنة الله عليهم). Sūrah adh-Dhāriyāt, aṭ-Ṭūr & an-Najm. May Allāh accept him as Shahīd

[https://archive.org/download/ShSaeedQiraat/ShSaeed_Qiraat.mp3]